مشخصات حساب

.توجه: نویسنده محترم، پرداخت وجه چاپ مقاله به صورت پایا می باشد. به عبارتی علاوه بر شماره شبا وارد کردن کد شناسه واریز در هنگام انتقال وجه ضروری است. ضمنا انتقال وجه از طریق حساب به صورت اینترنتی نیز ممکن است. ذخیره و ارسال تصویر رسید انتقال وجه به نشریه در این حالت لازم است 

هزینه چاپ مقالات پذیرش شده از ابتدای سال 1399: 2/000/000 ریال

Details of Account:

Bank Markazi  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

Account Number: IR070100004001075803022006 شماره حساب شبا

Payment code: 382075880123100000000000155096 کد شناسه واریز 

Account Name (Holder): University of Birjand دانشگاه بیرجند