مشخصات حساب

.توجه: نویسنده محترم، پرداخت وجه چاپ مقاله به صورت آنلاین و از طریق شبکه شتاب قابل پرداخت است 

هزینه چاپ مقالات پذیرش شده از ابتدای سال 1399: 2/000/000 ریال